Tuotekehityksellä eteenpäin

Scancerco / Jutturuutu / Tuotekehityksellä eteenpäin

Tuotekehityksellä eteenpäin

Tuotekehitystyö rakennusalalla on jokapäiväistä laadun parantamista ja uusien tuotteiden luomista. Kehitystyötä tekevien on tunnettava toimialan ja sen segmenttien tarpeet ja ne hyödyt, joita parannuksilla ja uusilla tuotteilla tavoitellaan.

Tuotekehityshankkeiden polku edellytysten kartoittamisesta valmiiksi tuotteeksi on usein pitkä ja polveileva. Tuotekehityksen osaajilta vaaditaan mm. projektinhallintaosaamista ja vahvaa teknisten ratkaisujen ja materiaalien ymmärrystä sekä tietämystä tuotteiden koko elinkaaren prosesseista.

Markkinatuntemus on edellytys kysynnälle

Jatkuva asiakaslähtöinen tuotekehitystyö lisää asiakastyytyväisyyttä ja luo jatkuvuutta liiketoiminnalle ja sen kasvulle. Tuotetta suunnittelevien tahojen on tunnettava sekä asiakkaat että ne toimialat, joille tuote menee käytettäväksi. Jotta tuotteelle voidaan luoda ja aikaansaada kysyntää, sille on löydettävä markkina ja sen on vastattava ostajan tarpeita ja tuotettava tälle hyötyä. Siksi markkinatuntemus ja tuotteistamisen hallinta kuuluvat osaavan tuotekehittäjän osaamisalueisiin.

Esimerkiksi talonrakennusalalla kirjo toimijoista on moninainen ja he toimivat rakentamisen eri vaiheissa hyvinkin erilaisin tarpein ja odotuksin. Talonrakennusalalle tuotteita suunnittelevan on hallittava paitsi rakennusalaa koskeva lainsäädäntö ja erilaiset määräykset, myös jokaisen asiakassegmentin liiketoimintaa riittävän laaja-alaisesti ja syvällisesti.

Tuotekehityksen ytimessä projektinhallintaosaaminen

Tuotekehitys toteutetaan useimmiten projekteina. Hyvä tuotekehitysprojekti muuntaa markkinatarpeet ja tekniset mahdollisuudet myytäviksi tuotteiksi, joten projektinhallinta on yksi tärkeimmistä tuotekehityksen osaamisalueista. Tuotekehityksessä prosessi alkaa vaatimusmäärittelyistä edeten ideointiin ja tuotekonseptin laadintaan, tuotedokumentaatioon ja detaljisuunnitteluun valmistavaa tuotantoa varten.

Lähtökohdat kuntoon

Tuotekehityshanke tuo tullessaan paljon kartoitettavaa, määriteltävää ja laskettavaa. Uuden innovointi ja resurssien määrittäminen voivat alkaa vasta kun lähtökohdat ovat kunnossa. Markkinaselvitys antaa vastaukset asiakkaiden tarvitsemista välttämättömistä tuoteominaisuuksista ja tuotteista toivotuista konkreettisista hyödyistä. Selvitys koostaa myös kilpailevat tuotteet ominaisuuksineen sekä elinkaarineen.

Tuotteen kaikki elinkaaren vaiheet on otettava huomioon tuottolaskelmissa, sillä hyvä tuottavuus on varmistettava koko elinkaarelle. Uuden tuotteen kohdalla tuotto-kustannuslaskelma tuottaa sekä tavoitehinnan että tuotekehitykselle budjetin.

Tuotteeseen liittyvät lainsäädännölliset vaatimukset ja tuotteen ominaisuudet sekä ulkonäköön ja käyttöön liittyvät yksityiskohdat kuvataan niin kutsutussa vaatimusmäärittelyssä. Toiminnot listataan ja jaetaan vaatimuksiin, jotka uuden tuotteen pitää vähintään täyttää ja toivomuksiin, miten tuotteelle saadaan lisäarvoa tai niitä voidaan jatkokehittää. Vaatimuslistan perusteella selvitetään tekniset toteuttamismahdollisuudet ja luodaan toteutussuunnitelma, jonka pohjalta alkaa varsinainen tuotekehitys. Tuotekehityksen ideoita ratkaisuvaihtoehtoihin saadaan ja hankitaan niin käyttäjäkokemuksista, muista tuotteista kuin julkisistakin tietolähteistä. Jatkoon valitaan ne, joilla vaaditut toiminnot saadaan toteutettua.

CAD-kuvista tuotedokumentaatioon

Luonnosteluvaiheessa tuotteeseen sijoitetaan pakolliset pääkomponentit ja toiminnot. Nykyisin jo luonnostelua tehdään CAD-kuvina, koska niistä saadaan nopeasti havainnekuvia. Kun osien kuvat ovat valmistuneet, luodaan uutta tuotetta vastaava prototyyppi, jota voidaan testata myös tuotannossa. Rakenne, materiaali- ja muotoiluratkaisuja testataan sekä virtuaalisesti että 3D-tulostetuilla protoversioilla. Prototyyppejä testataan ja korjataan havaittujen virheiden tai puutteiden perusteella.

Ennen lopullisen tuotteen valmistusta tuotannosta pyydetään nk. 0-versioita, jotta varmistutaan valittujen materiaalien ja pintakäsittelyiden laadusta. Tarvittaessa tuotteet testataan tietyn standardin mukaan.

Viimeistelyvaiheessa tuotetaan tuotedokumentaatio, joka sisältää esimerkiksi vaadittavat dokumentit valmistusta ja laadunvalvontaa varten. Lopuksi tuotetaan käyttäjädokumentaatio käyttö- ja asennusohjeineen. Tuotekehitykseen liittyy kiinteästi myös tuotesuojaus silloin kun ainutlaatuinen ratkaisu halutaan suojata kilpailijoilta. Idea suojataan joko mallisuojalla, tuotemerkillä tai patentilla.

Jatkuvaa tuotekehitystä

Vaikka tuotekehitys on jatkuvaa, kehitysprojektit päättyvät joskus – joko lopullisesti tai toistaiseksi. Tuotekehityshanke päättyy esimerkiksi uuden tuotteen markkinoille vientiin, kun tuotteen tuotantoaikataulut varmistuvat. Joskus tuotteen elinkaaren pidentämiseksi tai kysynnän laajentamiseksi tarvitaan tuotteen jatkokehittämistä. Tuote voi palautua takaisin tuotekehityksen työpöydälle elinkaarensa aikana esimerkiksi tilanteissa, joissa siihen tehdään rakenne- tai materiaalimuutoksia. Myös muuttuneet tuotantomäärät tai automaation käyttö asennuksessa voivat edellyttää valmistusteknisiä muutoksia itse tuotteeseen. 

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube