Ostoehdot

Yleiset ostoehdot tavarantoimittajille

Scancercon yleisiä ostoehtoja sovelletaan kaikkiin Scancerco Oy:n hankintasopimuksiin siltä osin kuin ei ole kirjallisesti toisin sovittu.

 
Yleiset ostoehdot

 

1. Yleistä

Näitä yleisiä ostoehtoja (jäljempänä ”ostoehdot”) sovelletaan kaikkiin Scancerco Oy:n (jäljempänä ”ostaja”) tavarantoimittajiltaan (jäljempänä ”toimittaja”) ostamiin tuotteisiin (jäljempänä ”tuotteet”), elleivät ostaja ja toimittaja ole kirjallisesti erikseen toisin sopineet.

  • Scancerco Oy = ”ostaja”
  • Tavarantoimittaja = ”toimittaja”

Vastaanottamalla ostajan tilauksen (jäljempänä ”tilaus”) toimittajan katsotaan hyväksyneen ostoehdot osaksi ostajan ja toimittajan välistä kauppasopimusta (jäljempänä ”sopimus”). Ostajalla on oikeus muuttaa näitä ostoehtoja ja kulloinkin voimassaolevat ostoehdot ovat nähtävillä ostajan kotisivuilla www.scancerco.fi.

Sopimukseen tai mihinkään toimittajan ostajalle tekemään toimitukseen ei sovelleta muita ostajan tai toimittajan käyttämiä sopimusehtoja, ellei toisin kirjallisesti erikseen sovita.

 

2. Tuotannon laadunvalvonta

Sen varmistamiseksi, että toimittaja noudattaa sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, toimittajan tulee kustannuksellaan toimittaa ostajalle näytekappaleita tuotteesta sekä tuotteiden valmistamiseen käytetyistä materiaaleista ostajan kulloinkin kohtuudella kirjallisesti esittämien ohjeiden mukaisesti.

Toimittajan tulee normaalien työaikojen puitteissa sallia ostajalle sekä tämän työntekijöille ja edustajille pääsy toimittajan tuotantotiloihin sekä oikeus tarkastaa ja auditoida kyseiset tilat sekä toimittajan laitteet ja menetelmät, joita käytetään tuotteiden valmistuksessa, tuotannossa, pakkaamisessa, varastoinnissa ja käsittelyssä. Toimittaja ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin, asiaan liittyviin toimenpiteisiin toteuttaakseen ostajan kohtuudella esittämät vaatimukset. Toimittaja on aina yksin vastuussa tuotteiden laadunvalvonnasta.

 

3. Ennusteet, kapasiteetti ja määrät

Ostaja toimittaa toimittajalle säännöllisesti ei-sitovia ennusteita tuotteiden määristä ja muista vaatimuksistaan ainoastaan suunnittelua varten. Toimittaja ei ole oikeutettu saamaan minkäänlaista korvausta, mikäli varsinaiset ostetut määrät poikkeavat ennusteiden mukaisista määristä.

 

4. Muotit ja työkalut

Ellei toisin sovita, muotit, painomallit sekä muut työkalut ja välineet, jotka ostaja on hankkinut ja joita käytetään tuotteen valmistamiseen, ovat ostajan omaisuutta (jäljempänä ”Scancerco Oy:n tuotantovälineet”).

Toimittaja ei saa käyttää Scancerco Oy:n tuotantovälineitä kolmansille tehtäviin toimituksiin. Toimittajan tulee pitää Scancerco Oy:n tuotantovälineet hallussaan, ja toimittaja on velvollinen asianmukaisesti korvaamaan ostajalle kaikki Scancerco Oy:n tuotantovälineisiin liittyvät vahingot ja menetykset.

Sopimuksen tai tilauksen päättyessä Scancerco Oy:n tuotantovälineet on pyydettäessä palautettava ostajalle toimittajan kustannuksella.

 

5. Toimitus, omistusoikeus ja vaaranvastuu

Tuotteet tulee toimittaa siisteinä ja fyysisesti vahingoittumattomina sen mukaisesti mitä sopimuksessa on määritelty sekä sellaisina määrinä ja sellaisina aikoina kuin mitä ostaja on tilauksessa tai muutoin toimittajalle ilmoittanut.

Tuotteen omistusoikeus ja vaaranvastuu siirtyvät ostajalle, kun tuote on toimitettu sovittuun paikkaan tilauksessa määritettyjen ehtojen mukaisesti. Mikäli toimitusehtoja ei ole määritetty tilauksessa, tuote toimitetaan toimitusehdon ”DDP” mukaisesti tilauksessa yksilöidylle ostajan tehtaalle. Toimitusehtoja tulee tulkita kulloinkin voimassa olevien Incoterms–ehtojen mukaisesti.

Toimittajan tulee ilmoittaa kirjallisesti ostajalle, mikäli se ei pysty toimittamaan tuotetta määräpäivänä tai sovitun ajan kuluessa. Ilmoitusvelvollisuus alkaa siitä, kun toimittaja tulee tietoiseksi toimitusongelmasta.

Tuotteiden tulee olla pakattu ja merkitty joko ostajan ohjeiden mukaisesti tai muutoin sovitulla tavalla sekä aina riittävästi suojattuna vahingoittumiselta kuljetuksen aikana.

 

6. Toimittajan vakuutukset

Toimittaja vakuuttaa, että ostajalle myydyt tuotteet ovat sovittujen ominaisuuksien mukaisia sekä soveltuvat tarkoitukseen, johon kyseisiä tuotteita yleensä käytetään. Lisäksi toimittaja vakuuttaa, että tuote vastaa kaikkia toimitushetkellä voimassa olevia asiaankuuluvia lakeja ja muita säännöksiä.

Toimittaja vastaa siitä, että tuotteiden toimituksissa noudatetaan Scancerco Oy:n eettisiä sääntöjä toimittajille (”Scancerco Supplier Code of Conduct”, ks. www.scancerco.fi). Toimittajan tulee huolehtia, että tuotteet eivät ole altistuneet mikrobiologisille tai kemiallisille vaaroille tai vieraille esineille.

Toimittajan on pyydettäessä toimittava ostajalle kaikki tiedot tuotteiden ominaisuuksista. Toimittajan tulee pyynnöstä saattaa ostajan käyttöön asiakirjat, jotka osoittavat edellä todettua noudatetun, sekä kaikki tarvittavat tiedot tuotteen laadusta sekä sen vaikutuksista ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen, sekä niistä hallinnointijärjestelmistä, joita toimittaja kyseisten vaikutusten osalta käyttää.

Tuotteiden tulee olla suunnittelun, materiaalin ja työn osalta virheettömiä. Toimittaja vakuuttaa, että tuotteet eivät loukkaa tai riko mitään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, ja että ostajalla on oikeus käyttää, myydä, jakaa tai muutoin määrätä tuotteista.

 

7. Toimituksen valvonta ja oikeussuojakeinot

Kun tuote lähetetään ostajalle, toimittajan tulee ostajan erikseen pyytämättä lähettää ostajan vastaanottoyksikön laadunvalvontaosastolle tai muuhun ostajan ilmoittamaan paikkaan analysointitodistus kunkin tuote-erän osalta.

Toimittajan on säilytettävä kutakin toimitettua tuote-erää koskeva näytekappale vähintään vuoden ajan. Lisäksi toimittajan on vuoden ajan säilytettävä tuotantoa ja tuote-eriä koskevat sellaiset asiakirjat, jotka todentavat tuote-erän valmistuksessa käytetyt raaka-aineet.

Ostajan tulee ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa toimittajalle, mikäli ostaja havaitsee, ettei tuote vastaa sille sovittuja ominaisuuksia tai ettei se muutoin ole sopimuksen mukainen. Tällaisen viallisen tuotteen katsotaan muodostavan sopimusrikkomuksen, ja toimittajan tulee välittömästi ostajan ilmoituksen saatuaan korvata kustannuksellaan tuote virheettömällä.

Edellä sanottu ei rajoita ostajan oikeutta vedota muihin oikeussuojakeinoihin, joita ostajalla sopimuksen tai lain mukaan on. Toimittaja vastaa kaikista virheellisiin tuotteisiin liittyvistä varastointi- ja muista kustannuksista.

Vastuu virheellisistä tuotteista on aina toimittajalla. Toimittaja vastaa ostajaa kohtaan kaikista välittömistä ja välillisistä vahingoista (mukaan lukien asianajokulut, tuotannon vähentymisestä, saamatta jääneestä voitosta, liikearvon vähenemisestä ja muista epäsuorista vahingoista aiheutuneet kulut ja kustannukset), jotka johtuvat tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden tai vakuutusten tai sovellettavan lain rikkomisesta taikka tuote- tai ympäristövastuusta, taikka perustuvat toimittajan tahalliseen tai tuottamukselliseen menettelyyn tai tuotteen väitettyyn virheellisyyteen.

 

8. Hinta / hinnantarkistus

Hinta, jonka ostaja tuotteista maksaa, ei sisällä arvonlisäveroa. Arvonlisävero määritellään erikseen. Tuotteiden hinta on määritetty toimitusehdon ”DDP” mukaan ostajan liikepaikassa, mukaan lukien kaikki kuljetuskustannukset, ellei sopimuksesta muuta johdu. Ilman ostajan ennalta antamaa kirjallista suostumusta sopimuksen voimassaoloaikana ei voida tehdä hinnankorotuksia (riippumatta siitä, ovatko syynä lisääntyneet materiaali-, työvoima- tai kuljetuskustannukset, valuuttakurssien vaihtelut, investoinnit tai muut syyt).

 

9. Maksun suorittaminen

Ostajan maksusuoritus ei milloinkaan merkitse sitä, että ostaja luopuisi mistään oikeudesta, joka sillä on sopimuksen tai lain perusteella.

 

10. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Mikäli osapuoli syyllistyy sopimusrikkomukseen minkä tahansa tilauksen osalta eikä korjaa rikkomustaan kolmessakymmenessä (30) päivässä siitä, kun kyseinen osapuoli sai loukatulta osapuolelta ilmoituksen väitetystä rikkomuksesta, loukattu osapuoli voi, muiden oikeussuojakeinojen lisäksi ja korvausvelvollisuudetta toiselle osapuolelle, kirjallisella ilmoituksella purkaa kysymyksessä olevan tilauksen tai sopimuksen.

Kaikki osapuolten oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat välittömästi olemasta voimassa sopimuksen päättyessä. Sopimuksen päättyminen ei kuitenkaan vaikuta niihin oikeuksiin tai velvollisuuksiin, jotka ovat syntyneet ennen sopimuksen päättymistä tai sen päättymisen hetkellä. Sopimuksen päättyminen ei myöskään vaikuta sellaisiin sopimusehtoihin, joiden on sovittu pysyvän voimassa sopimuksen päättymisestä huolimatta.

 

11. Ylivoimainen este

Mikäli osapuolen sopimusvelvoitteiden täyttäminen kokonaan tai osittain estyy kyseisen osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta ylivoimaisesta esteestä johtuen, kyseinen osapuoli ei ole velvollinen täyttämään sopimusvelvoitteitaan niin kauan ja siinä laajuudessa kun ylivoimainen este estää velvoitteiden täyttämisen. Kyseisen osapuolen tulee viipymättä ilmoittaa esteestä ja sen arvioidusta kestosta toiselle osapuolelle.

Osapuolten tulee parhaan kykynsä mukaan ja parhaalla mahdollisella tavalla pyrkiä eliminoimaan ylivoimaisen esteen vaikutukset. Mikäli ylivoimainen este kestää yli kolmekymmentä (30) päivää, osapuolella, jota ylivoimainen este ei ole estänyt täyttämästä sopimusvelvoitteitaan, on oikeus kirjallisella ilmoituksella purkaa kysymyksessä oleva tilaus ilman korvausvelvollisuutta toista osapuolta kohtaan.

 

12. Sovellettava laki ja välityslauseke

Tähän sopimukseen sovelletaan ostajan kotipaikan lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti kansainvälisen keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti, niiden mukaan nimitettävän joko yhden tai useamman välimiehen toimesta.

Välimiesmenettelyn paikka on ostajan kotipaikka ja välimiesmenettelyn kieli on suomi. Kansainvälistä kauppalakia (1980) ei sovelleta tähän sopimukseen.

 

13. Salassapitovelvollisuus

Osapuolet sitoutuvat pitämään tämän sopimuksen voimassaoloajan ja kolme (3) vuotta sen jälkeen kaikki toiselta osapuolelta tämän sopimuksen yhteydessä tietoonsa saamat luottamukselliset tiedot ja liikesalaisuudet ehdottoman luottamuksellisina ja käyttämään sanottua tietoa ainoastaan tämän sopimuksen mukaista tarkoitusta varten.

Edellä tarkoitettu velvoite ei kuitenkaan koske luottamuksellista tietoa, josta osapuoli voi osoittaa saaneensa tiedon jo ennen kuin se sai siitä ensi kerran tiedon toiselta osapuolelta; joka sopimuksen tekohetkellä tai sen jälkeen tulee julkiseksi ilman, että kysymys on sopimuksen rikkomisesta; tai jonka tiedon vastaanottanut osapuoli voi osoittaa saadun kolmannelta osapuolelta olosuhteissa, jotka sallivat sen ilmaisun muille.

 

14. Jatkotoimenpiteet, ilmoitukset ja yleiset velvoitteet

Osapuolet laativat ja tekevät tarvittavat asiakirjat sekä muutoinkin ryhtyvät kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tämän sopimuksen tehokkaan voimaantulon ja toteuttamisen kannalta. Kaikkien ilmoitusten, vaatimusten tai muun viestinnän tulee tapahtua joko suomen tai englannin kielellä ja ne katsotaan asianmukaisesti annetuiksi tai tehdyiksi, kun ne on toimitettu postitse tai telefaksilla.

 

15. Sopimuksen siirtäminen

Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan muille kuin tytäryhtiöilleen.

 

16. Sopimusehtojen voimassa pysyminen

Vaikka jotain tämän sopimuksen ehtoa pidettäisiin pätemättömänä, ei sillä ole vaikutusta muiden sopimuksen ehtojen voimassaoloon.

 

17. Luopuminen oikeuden käyttämisestä

Osapuolen luopuminen käyttämästä mitä tahansa tämän sopimuksen mukaista oikeutta ei johda kyseisen osapuolen luopumiseen muista sopimuksen mukaisista oikeuksista tai oikeudenmenetykseen muissa vastaavissa tapauksissa.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube