Henkilötietojen suojaaminen ja luottamuksesi on meille tärkeää. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa. Haluamme olla avoimia siitä, mitä henkilötietoja keräämme ja miten käytämme niitä. Kerromme myös oikeuksistasi hallita näitä tietoja.

Rekisteriselosteemme on kuvaus siitä, mitä henkilö- ja muita tietoja keräämme ja miten tietoja käsittelemme. Tarkastamme tämän lausunnon aika ajoin varmistaaksemme, että se on ajan tasalla, uusin versio julkaistaan aina täällä. 

Yhteystietorekisterissämme on asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden sidosryhmien yhteystietoja sekä  verkkosivustoltamme latausten yhteydessä saatuja tietoja. Muita henkilötietoja kerääviä rekistereitä syntyy sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebook, LinkedIn ja Instagram. Ne kaikki tallentavat kävijätietoja käyttäjän omien valintojen ja verkkokäyttäymisen mukaan pilvipalvelimilleen ja niillä kullakin on oma henkilötietosuojakäytänne.  Scancercon uutiskirjeessä käytetään MailChimp-sovellusta, jonka tilaajarekisteri taltioituu sovelluksen pilvipalvelimelle tiedoilla, jotka uutiskirjeen tilaaja sinne itse antaa. 

Käytämme tietojasi vain, jos olet antanut meille suostumuksesi; jos käyttö on tarpeen pyytämiesi palveluiden toimittamiseksi; jos käyttö on tarpeen laillisten oikeuksien tai velvollisuuksien käyttämiseksi tai noudattamiseksi tai jos käytämme niitä tavanomaisiin liiketoimintatarkoituksiin.

Otathan yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat antaa palautetta tietosuojakäytännöstämme. Olemme täällä sinua varten!

 

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999), EU:n tietosuoja-asetus (2016/679)
Laatimispäivä 16.5.2018

Rekisterin pitäjä

Nimi          Scancerco Oy
Osoite        Suvilahdenkatu 10 B, 00500 Helsinki
Puhelin       09 7743 270 (Asiakaspalvelu)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi          Tapio Juujärvi
Osoite        Scancerco Oy, Suvilahdenkatu 10 B, 00500 Helsinki
Puhelin       040 5077148

Rekisterin nimi

Scancerco Oy:n yhteystietorekisteri 

Rekisterin käyttötarkoitus

Scancercon yhteystietorekisteriin kerätään yritys- ja yhteyshenkilötietoja, joita käytetään ensisijaisesti kahdenkeskiseen vuorovaikutukseen ja osto- ja myyntilaskutukseen. Järjestelmässä tiedot on jaoteltu asiakas-ja tavarantoimittajakortistoiksi.

Scancerco Oy käyttää tietoja myös kohdennettuun B2B-tiedottamiseen, suoramainontaan tai muuhun markkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.   

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi. Henkilötietoja voidaan käyttää Scancercon markkinointiin sekä asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös

 • palveluita koskevaan asiakaspalveluun ja asiakas/tavarantoimittajaviestintään
 • käyttäjien tavoittamiseen ja suoramarkkinointiin
 • markkina- ja muiden tutkimuksiin, analyyseihin ja raportteihin
 • käyttäjätilien luomiseen
 • palveluiden toimittamiseen ja tilaamiseen
 • palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen
 • liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekehitykseen 

Rekisteröidyt henkilöt tai henkilöryhmät

Henkilöt on rekisteröity edustamansa yrityksen yhteyshenkilöiksi. Yrityksellä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa olevan yrityksen asiakas/tavarantoimittajasuhde tai potentiaalinen asiakassuhde. Asiakassuhteeksi katsotaan myös tavarantoimittajien ja muiden sopimuskumppaneiden kontaktihenkilöiden ryhmät. Sidosryhmään kuuluvat tahot, jotka eivät ole suorassa hankintakontaktissa Scancercoon, esim. arkkitehdit, mutta jotka ovat päätös- tai hankintaprosessissa mukana. Henkilöt voivat kuulua myös ryhmään, jotka haluavat omasta tahdostaan olla kanssakäymisissä Scancercon kanssa ja ovat ilmoittaneet halunsa vastaanottaa Scancercon markkinointi- tai uutisaineistoa.

Rekisterin tietosisältö

Kerättävä tieto on relevanttia suhteessa Scancercon ja yrityksen tai henkilön väliseen suhteeseen. Rekisteri voi sisältää seuraavanlaista tietoa:

 • Rekisteröidyn yhteyshenkilön etu- ja sukunimi
 • Työtehtävä/asema yrityksessä
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Yrityksen yhteystiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaaksi, tavarantoimittajaksi tai sidosryhmäksi rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Tiedot kirjataan Scancerco Oy:n ERP-järjestelmään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Scancerco Oy:n sisaryrityksille tai niiden alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.  Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille suoramainontaa, suoramarkkinointia, etämyyntiä, markkinointi- tai mielipidetutkimusta tai henkilömatrikkeleita varten.

Henkilötietoja luovutettaessa otetaan huomioon EU:n tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa säädetyt rajoitukset sekä henkilötietolain (523/1999) säännökset. Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin määräytyy julkisuuslain 11 §:n nojalla. Oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta määräytyy julkisuuslain 12 §:n nojalla. Henkilötietolain 26 §:n nojalla rekisteröidyllä on häntä itseään koskevien tietojen tarkastusoikeus.

Mikäli yrityksen henkilökunnan muita henkilötietoja kuin henkilön nimi, virkanimike, osasto/yksikkö, puhelinnumero, sähköpostiosoite, videopuheluosoite siirretään Internetiin, pyydetään siihen asianomaisen henkilön suostumus.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle muutoin kuin erityisestä syystä yksittäistapauksissa suoritettavan harkinnan perusteella.

Henkilötietojen säilytysaika

Asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan tai toistaiseksi, ellei asianomainen itse halua niitä poistettavan. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.

Rekisterin tietoihin pääsevät käsiksi vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joiden tehtäviin ao. henkilötietojen käsittely kuuluu. Sähköisten rekisterien käyttö on rajattu käyttövaltuuksin. 

Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 12). Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (Henkilötietolaki § 28, EU:n tietosuoja-asetus).

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan esittää henkilökohtaisesti toimitiloissamme tai se tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Scancerco Oy
Rekisteriselosteet
Suvilahdenkatu 10 B
00500 Helsinki

tai sähköisesti kontaktihenkilöllenne tai osoitteeseen tapio.juujarvi@scancerco.fi

Tietojen korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista. Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki § 29, EU:n tietosuoja-asetus).

Tietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kieltopyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube